Terminy wystaw

Planowane sesje zdjęciowe

Wyjazdy

Projekty

Promocje

TERMINY WYSTAW

PROMOCJE

PROJEKTY

WYJAZDY

PLANOWANE SESJE

W S Z Y S T K O  O  N A D C H O D Z Ą C Y C H  W Y D A R Z E N I A C H :

A K T U A L N O Ś C I

31 stycznia 2023
03-04.03.2023 r. - Rydzyna (O/Leszno -krajowa), 11-12.03.2023 r. - Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) -krajowa, 18-19.03.2023 r. - Pruszków (O/Piaseczno) - krajowa, 01-02.04.2023 r. - Choceń (O/Włocławek) - krajowa, 22.04.2023 r.
08 stycznia 2022
Zapraszam właścicieli Wilczaków Czechosłowackich na bezpłatną sesje fotograficzną typu TFP w celu poszerzenia portfolio - (bezpłatnie model za zdjęcia w wersji elektronicznej). Szczegóły w wiadomości prywatnej. Termin realizacji 19-20 luty

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K