S Y L W I A  W I T A S I K

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

08 stycznia 2022
12-13.03.2022 r. - Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) -krajowa, 19-20.03.2022 r. - Pruszków (O/Piaseczno) - krajowa, 26-27.03.2022 r. - Włocławek - krajowa, 23.04.2022 r. - Grudziądz - krajowa dzienna i popołudniowa,
08 stycznia 2022
Zapraszam właścicieli Wilczaków Czechosłowackich na bezpłatną sesje fotograficzną typu TFP w celu poszerzenia portfolio - (bezpłatnie model za zdjęcia w wersji elektronicznej). Szczegóły w wiadomości prywatnej. Termin realizacji 19-20 luty

A K T U A L N O Ś C I

W S Z Y S T K O  O  N A D C H O D Z Ą C Y C H  W Y D A R Z E N I A C H :

PLANOWANE SESJE

WYJAZDY

PROJEKTY

PROMOCJE

TERMINY WYSTAW

Terminy wystaw

Planowane sesje zdjęciowe

Wyjazdy

Projekty

Promocje