Kilka kardów, które postały podczas moich zmagań w fotobitwie, która odbyła się w ramach I edycji Konińskiego Festiwalu Fotograficzny FOCUS NAD WARTĄ 2021. 

Jurorzy: Tomasz Kulas i Marek Lapis. Temat: "Kolory codzienności".

 

28 maja 2021
FOTOBITWA - FESTIWAL FOTOGRAFII

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K