Efektem wyjazdu na plener jest fotograficzna Wystawa Poplenerowa "Konie i góry", która składa się z 50 wielkoformatowych fotografii autorstwa 18 uczestników pleneru fotograficznego z czego 5 fotografii jest mojego autorstwa. Dodatkowo jedna z prac została wykorzystana do plakatu zapowiadającego to wydarzenie.

Miejsce: CKiS DK w Koninie;  termin (22.10-14.11.2021 r.).

25 października 2021
FOTOGRAFICZNA 
WYSTAWA POPLENEROWA "KONIE I GÓRY" 

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K