COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K

f o t o r e l a c j e

AKTUALNOŚCIACH

Podejmuję się czasem sesji zdjęciowych TFP - czyli pozowanie za zdjęcia. Zdarza się, że wykonuję specjalne projekty fotograficzne, do których poszukuję konkretnych psich modeli, wówczas informacje o takich sesjach publikowane są na moich portalach społecznościowych, jak FACEBOOK, INSTAGRAM oraz na mojej stronie internetowej w                                    .  

Ilość zdjęć z takiej sesji ustalana jest indywidualnie, przed jej realizacją.

C z y  w y k o n u j ę  s e s j ę  T F P ?

Tak, oczywiście. Faktycznie fotografia psów jest mi najbardziej bliska, ale fotografuję również ludzi, konie oraz inne zwierzęta. Tak naprawdę wszystko  zależy od osoby, która chce u mnie wykonać taką sesję, jestem otwarta na wszelkie kreatywne pomysły. Lubię wyzwania i chętnie odkrywam piękno w innej dziedzinie fotografii.

C z y  w y k o n u j ę  r ó w n i e ż   i n n e  s e s j e  ?

Jeśli pogoda pokrzyżuje nam plany, to oczywiście umawiamy się na najbliższy dogodny termin, który będzie nam pasował. Nie martw się, sesja nie przepadnie :)

C o  z  s e s j ą ,  j e ś l i  b ę d z i e  p a d a ł  d e s z c z ?

Płatność zaliczki oraz pozostała część należności za wykonaną sesję fotograficzną jest dokonywana przelewem bankowym. W przypadku zaliczki proszę o potwierdzenie przelewu.

Sesja w ringu - zaliczka 50 zł najpóźniej dzień przed wystawą.

Sesja w plenerze - zaliczka 100 zł najpóźniej dzień przed sesją fotograficzną.

Zaliczka jest zwracana w pełnej wysokości, jeżeli sesja nie może zostać zrealizowana z przyczyn losowych lub zostaje przesunięty czas realizacji sesji fotograficznej na inny termin.

J a k  i  k i e d y  d o k o n y w a n a  j e s t  p ł a t n o ś ć  z a  s e s j ę ? 

Oczywiście można otrzymane zdjęcia publikować w mediach społecznościowych, ale tylko te z podpisem, jak również zalecane jest, aby przy publikacji zdjęcia podać imię i nazwisko autora. Zdjęć nie można w żaden sposób przerabiać - kadrować, nakładać filtrów, poddawać ponownej obróbce, pozbywać się podpisu autora.

C z y  m o g ę  p u b l i k o w a ć   z d j ę c i a  w  i n t e r n e c i e ?

Pliki cyfrowe do internetu - format zdjęć odpowiednio dopasowany do publikowania w mediach społecznościowych, fotografie te posiadają mój podpis.  

Pliki do użytku prywatnego - format zdjęć o dużej rozdzielczości, idealnie nadający się do druku, można z nich korzystać tylko w celach prywatnych, niekomercyjnych. Zdjęcia te nie posiadają mojego podpisu.

C o  t o  s ą  ,, p l i k i  c y f r o w e  d o  i n t e r n e t u " i  ,, d o  u ż y t k u  p r y w a t n e g o " ?

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

SYLWIA WITASIK

AKTUALNOŚCIACH

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil                                  lub,                                                          bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w                                    . Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

SYLWIA WITASIK

AKTUALNOŚCIACH

ZGŁOSZENIE NA SESJĘ PSA W RINGU

Chęć wzięcia udziału w sesji należy zgłosić najlepiej przez Messenger profil                                  lub,                                                                      bądź przez wiadomość na stronie internetowej (kontakt). Harmonogram wystaw psów rasowych, na których będę jako fotograf, pojawia się na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie w                                    .Zamówienie sesji fotograficznej należy wysłać najlepiej w terminie najpóźniej tydzień przed datą wystawy.

NIEZBĘDNE INFORMACJE JAKIE NALEŻY DO MNIE PRZESŁAĆ

Niezbędne dane, które trzeba przesłać, to m.in.:

- nr telefonu kontaktowego ( będziemy w stałym kontakcie telefonicznym, ponieważ często są przesunięcia czasowe przy ocenie psów w ringu )

- rasa psa/psów

- ilość psów

- godzina startu danej rasy

- nr ringu

- nr startowy

- adres mailowy, na który mają być wysłane zdjęcia

- orientacyjna liczba zdjęć

- czy poza sesją w ringu, będą również zdjęcia poza ringiem

PRZEBIEG SESJI PSA W RINGU

Przy sesjach fotograficznych realizowanych na wystawach psów rasowych, zawsze spotykamy się przed oceną, aby się poznać. Z uwagi na większą liczbę zleceń w tym dniu, zawsze proszę o kontakt telefoniczny, kiedy ma wejść na ring klasa psów przed oceną psa klienta. Taki system najlepiej się sprawdza. Sesję poza ringiem robię przed rozpoczęciem wystawy, w przerwie między zleceniami, bądź przed rozpoczęciem finałów. Jest to doprecyzowane w dniu wystawy. Zdjęcia w ringu robię szybką serią podczas całej oceny psa/psów, aby uchwycić ruch oraz prezentację psa w statyce. Jeśli jest taka możliwość w ringu, lubię uchwycić dodatkowo kadry pokazujące więź psa i człowieka podczas przerwy przed oceną pozostałych psów w klasie.

J a k   u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę  p s a  w r i n g u  i  j a k  o n a  p r z e b i e g a ?

Rawy, czyli zdjęcia surowe, niepoddane obróbce, nie są na sprzedaż. Tylko zdjęcia poddane autorskiej i profesjonalnej obróbce, są ostatecznie produktem końcowym sesji zdjęciowej i w formie cyfrowej, w formacie jpg, przekazane klientowi.

C z y  j e s t  m o ż l i w o ś ć  w y k u p i e n i a  r a w ó w ?

Oczywiście istnieje taka możliwość.  Jeśli sesja poszła pomyślnie i umożliwiła zrealizowanie wielu różnych ujęć, to do pakietu, jaki został wykupiony można dokupić kolejne zdjęcia. Do państwa dyspozycji będzie galeria z której będzie można wybrać kolejne ujęcia z sesji.

C z y  m o g ę  w y k u p i ć  w i ę c e j  z d j ę ć  z  s e s j i ?

Na sesję zdjęciową pozowaną- stylizowaną, w której będziesz brać udział, jako model/modelka,  proponuję ubrać się wygodnie oraz aby ubranie było o stonowanych kolorach. Najlepiej, jeśli będą to kolory ziemi - brązy, beże, szarości, butelkowa zieleń, czerń, biel, pastele. Unikamy ubrań z krzykliwymi napisami, oraz w jaskrawych kolorach. Wyjątek to czas rozkwitu wszelkich kwiatów i jeśli będzie to typowo kolorowa, kwiatowa sesja. Stroje w stylu retro, vintage, boho, są bardzo mile widziane na takiej sesji. 

Jeśli ma to być sesja sportowa, która pokazuje waszą pracę z psem, to ubieramy się tak, jak zazwyczaj podczas takich treningów. 

To samo tyczy się sesji reportażowej, gdzie będę chciała wiernie pokazać wasz wspólny czas podczas spaceru.

J a k  u b r a ć  s i ę  n a  s e s j ę  ,, w ł a ś c i c i e l  i  p i e s " ?

Standardowo od 2 do 3 godzin, jednak jest to uzależnione od przebiegu samej sesji i indywidualnych potrzeb klienta. Staram się, aby uzyskać zamierzone efekty, dbając jednocześnie o komfort i bezpieczeństwo modela/modeli.

J a k  d ł u g o  t r w a  t a k a  s e s j a  z d j ę c i o w a ?

Fotorelacje wkrótce 

 

 

F o t o r e l a c j e  z  w y s t a w -  r o k   2 0 2 3  

Przy sesjach indywidualnych w plenerze - dobrze byłoby umówić się chociaż dwa tygodnie wcześniej, aby sprawdzić i ustalić najlepszy termin realizacji sesji fotograficznej. Trzeba pamiętać jeszcze o uwzględnieniu dogodnych warunków atmosferycznych, więc wspólnie jeszcze ustalamy dokładnie, kiedy spotykamy się na plenerze.

Przy sesjach na wystawach psów - przynajmniej tydzień przed spodziewaną wystawą.

Przy sesjach miotu - termin ustalamy indywidualnie, najczęściej sobota lub niedziela.

Z  j a k i m  w y p r z e d z e n i e m  u m ó w i ć  s i ę  n a  s e s j ę ?