Kilka moich fotek z nocnego Fotospaceru, który odbył się na terenie Starego Konina pod okiem doświadczonych fotografów: Tomasza Kulasa i Arkadiusza Uriasza.

 

 

27 maja 2021
FOTOSPACER - FESTIWAL FOTOGRAFII

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K