Dzień pełen artystycznych wrażeń. Po wystawie fotograficznej Helmuta Newtona, udaliśmy się na fotospacer ulicami Torunia. Toruń miasto studenckie. W okresie pandemii życie trochę posmutniało. 

27 lutego 2021
FOTOSPACER W TORUNIU

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K