Kilka kadrów, które udało mi się wykonać podczas plenerowego spotkania KKF FF w Lawendowym Lądzie. W powietrzu unosił się zapach lawendy. 

 

 

07 lipca 2021
LAWENDOWY LĄD

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K