W dniu 3 listopada 2021 r. na spotkaniu KKF FF miałam przyjemność zaprezentować swoje Workflow obróbki

w programie Photoshop przykładowego zdjęcia . Mam nadzieję, że była to inauguracja nowego zwyczaju naszych spotkań, gdzie każdy z członków KKF FF będzie prezentować w jaki sposób pracuje nad zdjęciami. Pozwoli nam z pewnością  na wymianę doświadczeń w zakresie pracy nad interpretacją oraz wzmocnieniem

przekazu obrazu. 

03 listopada 2021
PREZENTACJA MOJEGO  WORKFLOW

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K