08 stycznia 2022
Projekt - trzy sesje z Wilczakami czechosłowackimi

Zapraszam właścicieli Wilczaków Czechosłowackich na bezpłatną sesje fotograficzną typu TFP w celu poszerzenia portfolio - (bezpłatnie model za zdjęcia w wersji elektronicznej). Szczegóły w wiadomości prywatnej. Termin realizacji 19-20 luty 2022 r.

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K