Kolejny już raz w tym sezonie jestem w Lawendowym Lądzie. Cdn.............................

 

 

04 lipca 2021
SESJA W LAWENDOWYM LĄDZIE - BONO (GOLDEN RETRIEVER)

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K