W drodze do Lipna udało mi się w końcu trafić na pole słoneczników. Oczywiście był obowiązkowy przystanek na kilka słonecznikowych kadrów. /miejscowość Milżyn/. 

 

30 lipca 2021
SŁONECZNIKI

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K