Kolejna fotograficznie aktywna środa. Wraz z  KKF FF wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Koninie. Mogłam w niej podziwiać nie tylko stare fotografie z historii Zakładu Przemysłu Odzieżowego Konwart w Koninie ale również zwiedzać skarbnicę książek od zaplecza i jej tajemne zakamarki.

02 czerwca 2021
Z WIZYTĄ 
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W KONINIE

COPYRIGHT         SYLWIA WITASIK FOTOGRAFIA

  P R O F E S J O N A L N A  i  A R T Y S T Y C Z N A   F O T O G R A F I A   P S Ó W

S Y L W I A  W I T A S I K